Martedì, 12 Dicembre 2017
Unitelsardegna Logo
Piattaforma didattica >>
 

Quartu Sant'Elena - Presentazione del libro che di Giulio Solinas

Pubblicazione: 
Lunedì, 12 Settembre, 2016 - 11:57

 

Presentazione del libro di Giulio Solinas che si terrà il 19 settembre ore 18,00 presso il teatro annesso alla Basilica Sant'Elena (entrata dalla piazza omonima sul lato sinistro della chiesa).

 

PROGRAMMA

Ore 18,00-Saluto del Presidente del Comitato Sant’Elena che da la parola al mederatore Dott. Gianfranco Pisanu il quale  prla del programma dell’incontro.

Ore 18,05-Introduzione alla presentazione del libro e saluto della Ammini -  strazione Comunale-Assessore alla Cultura e Lingua Sarda-Ing. Lucia Baire.

Ore 18,15-Saluto Presidente LIONS Ing. P. Luigi Petrucci.

  “    18,17-   “              “          PRO LOCO Efisio Protto.

  “    18,19-   “              “          UNITALSI Quartu Santino Muscas.

  “    18,21-   “              “          ADMO Quartu Gianfranco Tintis.

  “    18,23-   “              “          AVIS Quartu Cav. Umberto Zucca. 

  “    18,25- Intervento di Antonio Pani-Presentazione del libro e  illustrazione dei

      vari tipi di mutettus, di canzoni campidanesi, di canti sacri,profani e goccius

 “    18,40- PARTE PRIMA-A. Pani : presentazione dei mutettus a s’ópu (canti di lavoro senza accompagnamento-sola voce- spiegazione) : 

Su giornadéri

Giai de sa nea benìu

immoi seu fadïau,

giai de sa nea benìu.

 

Giai de sa nea benìu

su pani traballau

est su prus saboriu.

 

Sa giornadera

De sa nea a sa vispera

sudaus in su traballai,        

de sa nea a sa vispera.

 

De sa nea a sa vispera

sa familia appanniai

oi puru tengu spera.

 

Motetti d’amore a unu disticu (con accomp. musicale e coro spiegazione)

Issu: Ti pensu e ti disigiu

          quartucciaia diciosa,

          ti pensu e ti disigiu.

Torr. coru: “trallalléra, lerallerallalléra, trallalléra e lairellellà”.                           

          Ti pensu e ti disigiu

          po  ess’unica sposa

          si bolis  ti fastiggiu.

Torr.coru: “trallalléra, lerallerallalléra, trallalléra e lairellellà”.

 

Motetti d’amore in pariglia (Lei e Lui) a “trallalléra” a duus disticus-spiegazione

Issa: Torramì sa mirada

          o giovunu de spantu,

          cara mia disigiada

          cun su coru ti cantu.

Torr. coru:“trallalléra, lerallerallalléra, trallalléra e lairellellà”.                                                      1

        Issu: In fronti liggiu t’apu

         cantu  muda m’as nau,

         candu sola t’acciappu

         cor’est a tui intregau.

Torr. coro:“trallalléra, lerallerallalléra, trallalléra e lairellellà”.

 

Mutettu floriude Rafaeli Piras, grandu poeta, po Giuliu Solinasspiegazione

Dogna mali cundannu

ca ollu bivi tranquillu

e no a s’arrematu

in mésu de is dibattas.

Dogna mali cundannu

Po is tantis cosas fattas

sa cittadi ‘e Quatu

t’at imprassau che fillu

cali omini de s’annu.

 

Esemplu: “mutettu lóngu” de G.Solinas asub’e sa “régula”. spiegazione

Po sa genti est véru gósu           

ascurtai poesia de brei                     

pensada cun sabiesa,

inbentada po dilettu,

assettiada cun bona lima

de cantadoris in sfida,

in su fueddai perféttu                                                                                       

cun versus chi beni sonant.

Rima

Respéttu de rima e  longhesa de pei

donant vida a mutettu armoniósu.

 

Mutettus  a laire-ellellara : Amori e bellesa- spiegazione

Prima curba de sterrina

Amori e bellesa

sunti po amoraus

is lazzus prus nodius.

Torr. E laire-ellellara e laire-ellellara e laire-ellellara.                                                                  

Amori e bellesa

lazzus  beni paraus

sunt de naturalesa.

Torr. E laire-ellellara e laire-ellellara e laire-ellellara.

Sunti po amoraus

de sa naturalesa

lazzus  beni paraus.

Torr. E laire-ellellara e laire-ellellara  e  laire-ellellara.

Is lazzus prus nodius

sunti beni paraus

po tót’is bagadius.

Torr. E laire-ellellara e laire-ellellara  e  laire-ellellara.                                                                  2

                                                                                                                                                      

Mutettus a “I ande a mi ronnai”- LAMÊ NTU DE IS LINGUAS SARDAS-spiegaz.

Is tempus benint e passant

po mai prus podi’ torrai,

ma in su coru miu lassant

féus annùggius de spirai.

Torr. (coru)- “I  ande a mi ronnai, andire a Nora,e andire a mi nai, a mi ronnai”.

Ca giai nos séus in poméntu  

tótus ddu depeis  isciri,

immoi est veru moméntu

aggiùdu grand’arriciri.

Torr. (coru)- “I  ande a mi ronnai, andire a Nora,e andire a mi nai, a mi ronnai”.                          

O sardu tui no mi prangias,

morgiu cun is sorris mias,

linguas imbentadas strangias

a nos sunti preferias.

Torr.(coru)- “I  ande a mi ronnai, andire a Nora,e andire a mi nai, a mi ronnai”.

Nos in s’olvidu bivéus

suffrend’a solas a solas,

e, imparadas no  séus

a is pipius de is iscolas.

Torr.(coru)- “I  ande a mi ronnai, andire a Nora,e andire a mi nai, a mi ronnai”.

Innoi si séus pinnigadas

su remédiu po agatai,

a giovunus  imparadas

sëus Linguas d’eredai.

Torr.(coru)- “I  ande a mi ronnai, andire a Nora,e andire a mi nai, a mi ronnai”.

 

 

Intermezzo musicale con le launeddas

 

Ore 19, 00-PARTE SECONDA: Canzonis a “CURBA”-spiegazione

Cali luna noa (A Ersilia)

Cali luna noa-a prim’orta ‘essia

mi ses apparia-cun grandu splendori,

verdadér’amori-a m’illuminai.

Prima curba

A m’ illuminai giai de sessant’annus       

tótu s’esistenzia fendumi diciosa,

dividend’impari prexus i affannus                                                           

sendu in dómu mia regina diosa,             

simpli, ternurosa-familia pesendu,          

a mei regalendu-is cincu tesorus                                     

de nobilis corus-sprigus de onestadi,  

riccas de bundadi-fillas de amai.           

                                                                                                                                   3

 

Ultima curba

In su mi amài fideli costanti

in oras de préxu e in sa tristura

amèndusì de prùs andend’a innantis                                                                        

in su scambïaisì sensus de dulciura.

In giustu segura-beni sceberendi, 

tótu resolvendi-cun abilidadi,

de difficultadi-liberendu a mei,

eligiu a rëi-iss’accumpangiai.

Serrada

Cali luna nòa-a prim’orta ‘essìa

mi ses apparìa-cun grandu splendori

verdadér’amori-a m’illuminai.                                                                                  

 

Canzonis “a TORRADA”- A Dante pöeta diosu spieg. Legge G. Solinas

In s’alta poesìa-ses su prus famósu,

pöeta dïósu-po rimas eternas,

dulcis e tïernas-dignas de ammirai.

E intonu su cantu-a sa campidanesa.

Prima curba

E ti bollu cantai-s’öìdu po affinai

a sa rara craresa,

a sa grandu bellesa,-s’ermosa splendidesa

e sa dulci armonìa.

E ti bollu cantai-s’öìdu po affinài

a s’alta pöesia,

in mundu prus nodia-chi donat allegria

a coru innamorau.

E ti bollu cantai- s’öìdu po affinai                                                                           

a s’esémplu donau.

Bëatrice eternau- in poema dedicau

a sa dicios’amada,

sol’in menti stimada-mai depia toccai.

T.In s’alta …ses…- dignas de ammirai.

Ultima curba

In bïadèsa stai,

s’etern’in su provai-o Bice glorïosa.

Cun femina piedosa

chi fait sa bregungiosa-ma vanaglorïosa

offendis tui sa sposa,

de Bice sa memoria-chi gosat in sa gloria.

Cun femina piedosa

chi fait sa bregungiosa-luegu sega storia

no ‘ndi fazzas memoria,

acaba sa baldoria-tristu pöèta miu.                                                                              4

Cun femina piedosa

chi fait sa bregungiosa-tui a coru pentìu,

 tristu i affriggìu, 

‘nci torras a su nìu-a dimandai perdónu;                                                                   

otténtu su condónu,

de sa “Cummedia” dónu-ti ponis a ddi fài.

Serrada

In s’alta poesìa-ses su prus famósu,

pöeta dïósu-po rimas eternas,

dulcis e tïernas-dignas de ammirai.

 

Goccius-spiegazione-GOCCIUS PO SANT’ALENI

Salve Aleni diciosa

de seculus afestada

Ses patrona gloriosa

de Quartu s’abogada.

             Po nosus grazias lograi

             Aleni  nosta s’amada.

Prima curba

In custu mundu benia

in is tempus meda tristus

in is  calis Gesus Cristus

e tótu sa cristiania

biviat in s’avania

de poderi cuntrastada.

             Po nosus grazias lograi

             Aleni nosta s’amada.                                                                                      

Ultimas duas curbas

De Roma tui ses partia

in su Calvariu a circai,

sa bera Grux’agatai

e pustis pregadoria

moribunda torrat bia

appenas Gruxi toccada. 

             Po nosus grazias lograi

             Aleni nosta s’amada.

 

Quartu est med’onorada

de ti tenn’a protettora

o Santa imperadora

sempiri  prus invocada,

dogna grazia dimandada

pronta ses a alcanzai.

             Aleni nosta s’amada

             po nosus grazias lograi.                                                                                   5

 

Chiusura con il “Déus ti salvit Maria”

Innu de is cunfrarias de Quartu-“Nostra Segnora SS.ma de Su Rescattu” e  “Sant’Efis”-1802-G. Solinas – spiegazione- Canta il soprano Francesca Lai con il “Coro Basilica di Sant’Elena”

                        I

Deus ti salvit Maria

Chi ses de grazia prena

De grazia ses sa vena

E sa currenti

                   II                                                

Su Deus onnipotenti                                

Cun tegus est istau                                      

Po chi t’at preservau                  

Immaculada

                 III

Benedita e alabada

In feminas gloriosa

Mamma, filla e isposa

De su Segnori

                IV

Beneditu su flori                                              

E fruttu de su sinu                                 

Gesus flori Divinu                                   

Segnori nostu         

                 V

Pregai a Fillu bostu                                                                                                 

Po tott’is peccadoris                                                                                            

Po chi tott’is erroris

Nos perdonit

                VI

E sa grazia nos donit

In vida e in sa morti

E sa diciosa sorti 

In Paradisu

Si da la parola Giulio Solinas per la chiusura.

 

Il Dott. Augusto Marini saluta il pubblico con il suono delle launeddas.